Notícies/Noticias

Gestió del procés productiu de l’empresa porcina

Posted by:

Gestió del procés productiu de l’empresa porcina

M.A. JACHO LÓPEZ

INTI VETERINARIS ASSESSORS

marco@intiveterinaris.com

L’objectiu de qualsevol explotació porcina és transformar proteïna vegetal en proteïna animal.

Bàsicament transformar els cereals en carn. El nivell d’alimentació condiciona el número total de fibres musculars, i com a conseqüència el creixement i la qualitat de la carn.

Per tan, l’objectiu d’una explotació porcina en general, és obtenir el major nombre de porcs, de la qualitat exigida pel mercat, en el temps mínim i al mínim cost possible.

La gestió de les explotacions porcines, va ser definida per Kadlec (1985) com la ciència que s’encarrega de la distribució de recursos (diners, sòl, aliments, mà d’obra, etc.) entre diferents alternatives ( animals, sistemes productius, estratègies de maneig, etc.) per obtenir una fita prèviament establerta (màxim benefici, màxima productivitat, màxima utilitat, mínim cost, etc.) Babot ( 2001).

La gestió de l’empresa porcina té una sèrie de factors característics que ens obliga analitzar-la dividint-la en diversos apartats de la següent manera:

 • Gestió tècnica ( índex productius)
 • Gestió econòmica (inversions, despeses)
 • Gestió legal (Legislació, regles del joc).
 • Gestió comercial (màrqueting i comercialització)

 

Gestió Tècnica de les granges porcines

En aquest article ens centrarem a fer una subtil revisió de la gestió tècnica indispensable en tota empresa porcina.

 • La gestió és una eina que ens permet prendre decisions a partir de:
  • Controlar accions passades.
  • Predir accions futures.
  • Prendre decisions, dir quines accions s’han de prendre.

 

Anàlisi del procés productiu

Un bon anàlisi que no  podrem aconseguir, evidentment,  sense la utilització eficient dels registres informàtics, és molt necessari. Avui en dia comptem amb programes informàtics ( software) que ens permeten obtenir dades objectives i adoptar decisions derivades d’uns resultats reals, sense gaires problemes (uns més senzills que d’altres).

Si som conscients de que en el sector porcí ( també els altres sectors ramaders), els nostres ingressos depenen bàsicament del cost de producció ( el pagès no fixa ni el preu de compra de la matèria prima, ni el preu de venta de la carn).És fonamental saber, en tot moment, quin nivell de productivitat tenim a les granges, i quin nivell podem assolir amb la nostra gestió.

 

Productivitat

La productivitat és un concepte que ens ajuda a avaluar el comportament dels animals de forma individualitzada o col·lectiva. En funció de les necessitats que tinguem d’obtenir un diagnòstic i/o prendre una decisió. Actualment, segons la meva opinió hem de canviar el concepte: màxima producció.  Per el de producció òptima.  És a dir, molts kg. de carn produïts per kg. de carn produïda més barata.

 

La relació OUPUT (productes obtinguts) / INPUT ( factors de producció)

INPUTS: Una sèrie de factors dintre del sistema productiu com poden ser:

- El temps.

- Els diners.

- L’aliment.

- Els animals.

- Els medicaments, biològics i desinfectants.

- Instal·lacions i equips.

- Mà d’obra, tècnics, assessorament extern.

Els inputs suposen un cost per al sistema productiu o l’explotació. Però s’han de veure com inversions, que en funció de la seva gestió ens haurien de proporcionar  un retorn econòmic positiu.

 

OUTPUTS: Tots els productes obtinguts durant tot el procés:

- Els diners.

- Els godalls (garrins) deslletats.

- Les truges de reposició, verros, animals descartats, quilograms de carn.

- Subproductes i/o residus ( purins, compost, biogàs, electricitat, cadàvers).

Los outputs generalment produeixen ingressos, encara que els residus dependent de la legislació pertinent i la seva gestió tècnica, es poden considerar com “un input econòmic”.

Paràmetres productius rellevants.

Si partim del fet que en totes les nostres granges, el cens de producció hauria de ser estable (en cada setmana i cada banda es deslleten la mateixa quantitat de godalls).És evident que si es produeixen desviacions s’hauria de prendre decisions per a solucionar possibles problemes.

A les hores, quines dades s’haurien de controlar, com a mínim, per intentar valorar l’eficiència d’una explotació porcina?

 • El número de truges cobertes.
 • La taxa de parts.
 • Número de godalls nascuts i nascuts vius.
 • Les baixes en lactació.

 

En aquest punt m’agradaria fer-vos un parell de preguntes més:

Si sempre estem parlant de la importància del consum d’aliment, perquè no registrar-lo (consum individual de les truges, consum individual per lots), amb més raó, si  ja sabem que els preus de l’aliment ( 63 % del cost de producció a Catalunya el 2011) influeixen notablement sobre els nostres ingressos.

Si la condició corporal, és fonamental per al comportament productiu de la truja en tota la seva  vida (vida útil) i com que sabem que  la perduda o substitució d’una reproductora (reposició) provoca molts esforços econòmics ( despeses: directes, indirectes). Perquè no controlem el pes a l’entrada i sortida de la maternitat?  O com a mínim fem ecografies.

Si la producció làctia de la truja és important per calcular las necessitats d’energia en la seva alimentació. Perquè no controlem el pes de la godallada, no només al deslletament sinó també al naixement?.

 

Quines productivitats haurem de tenir en compte?

Productivitat laboral

No totes les persones serveixen per treballar amb animals, s’ha de tenir un mínim de qualitats, la gran majoria bàsiques per fer qualsevol feina, però no suficients per treballar amb animals.

Però evidentment, una altra cosa és: qui és la persona  adequada per treballar en les diferents fases de producció?. En 20 anys com a professional, crec que em puc permetre descriure i classificar-les de la següent manera:

Personal de Maternitat:

Tranquil·la, detallista, curosa, extremadament neta, puntual, sensible. Ja que els animals al seu càrrec són molt sensibles.

Personal de Recria i engreix:

Àgil, ràpida, però no nerviosa, que es fixi molt i en tots els detalls per més simples que siguin. Amb una mentalitat molt amplia per, si fos necessari treballar amb màquines i noves tecnologies ( PDA, Alimentació líquida, etc.)

Personal de Reproducció (gestació – verros)

Fort, que no tingui mai cap pressa però àgil i ràpida, que sàpiga manar, amb una veu potent però no estrident (cridanera).

Cal aclarir que també en el treball d’una granja pot ser realitzat per persones discapacitades. Òbviament en funció de les qualitats de cadascú podrà realitzar una activitat o una altra.

Què és el que principalment ha de saber el personal que treballa amb animals?

En primer lloc, com funcionen els animals (fisiologia), únicament entenent com els animals senten, com interpreten la por, com modifiquen les seves funcions vitals per adaptar-se a l’ambient que nosaltres els hi donem (granja), etc. Només així podrà entendre les seves necessitats, i la forma com invertir els recursos tant econòmics com físics per produir a partir d’ells un aliment (en las granges no criem animals, produïm aliments). Per un altre banda, com podem controlar la eficiència real de la feina dels nostres treballadors, si no ho registrem i contrastem amb dades objectives (índex productius – índex reproductius).

Productivitat alimentaria

Actualment amb la introducció de línees hiperprolífiques (capaces de desmamar per sobre de 15 godalls), els conceptes d’alimentació estan experimentant molts canvis. Les elevades exigències en producció làctia per aconseguir alts pesos al deslletament, sumat a que les noves línees genètiques són més magres, i a la pròpia dinàmica de la granja (sanitat, benestar animal, costos de producció). Condicionen a les mateixes empreses de genètica a determinar quin és el tipus de alimentació més indicat, i també la condició corporal òptima en el moment del part de les seves llavores.

Cal anotar també que degut als diferents requeriments tant en gestació com en lactació de les truges de primer i segon cicle  respecte a la resta de truges, i a més, com que les necessitats de gestació canvien a mesura que aquesta avança, es crea la necessitat d’utilitzar diferents pinsos de gestació i lactació per maximitzar la producció i els costos.

La indústria porcina es fonamenta en un concepte nutricional molt simple i pràctic. Transformar la menor quantitat possible de proteïna vegetal en la major quantitat possible de proteïna animal. Així doncs, transformar els cereals en carn. El nivell d’alimentació condiciona el número total de fibres musculars, i com a conseqüència el creixement i la qualitat de la carn.

De tota manera la productivitat del sistema porcí està influenciada per molts factors d’entre els quals podem destacar:

Genètica: qualitat de la canal (línees més sensibles a l’estrès).

Maneig: Les decisions que es prenen (gestió) i que estan en interacció continua amb  l’animal.

Nivell econòmic: determinat pels recursos monetaris ( Inversions), físics            (instal·lacions) i l’entorn ( valor de mercat del producte                       final).

 

Productivitat animal.

Com qualsevol empresa, l’empresa porcina genera els seus productes a partir de la gestió dels seus recursos. Recursos destinats en gran part a desenvolupar el potencial dels seus actius. Tots els recursos de la granja estant destinats a produir la major quantitat de Kg. de carn en un període de temps. Per tant és indispensable parar especial atenció al procés de producció de la carn de porc, constituït per la suma d’una sèrie de  processos biològics. La majoria de processos biològics estan regulats per factors genètics i fisiològics, que són modulats pel medi ambient ( alimentació, sanitat, allotjaments, condicions climàtiques) al que es sotmet a l’animal Babot (2001).

Així, es pot calcular totes les productivitats en les seves fases més essencials.

 

Conclusions :

L’habilitat d’una unitat de producció (GRANJA) per transformar  certs factors de producció   (INPUTS) en productes  (OUTPUTS) depèn del seu nivell d’eficiència tècnica i de la seva interacció amb el medi ambient on es troba ubicada [Harol et al (1999)].

La productivitat és l’índex que relaciona la quantitat de factors de producció i de productes nous que es generen per unitat de temps.

De tot el que hem comentat i en base, no només a la meva experiència, sinó també als innegables coneixements dels autors que menciono en l’article. Es dedueix que, és molt important contar amb un bon sistema de gestió ( SOFTWARE) per poder controlar i manipular tot el procés productiu (índex tècnics), per exemple:

 

•             PRODUCTIVITAT NUMÈRICA DE LA GRANJA.

  • En granges de mares: número de godalls .

•             PRODUCTIVITAT O EFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA.

  • En granges d’engreix: Kg. pinso  / Kg. carn

•             PRODUCTIVITAT ECONÒMICA.

  • despeses – ingressos

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:

Babot Daniel, Gestión en Empresas de Producción Porcina, análisis, diagnóstico y toma de desiciones. Edicions de la Universitat de Lleida, 2001.

Jacho López M.A. Curso Gestión Básica de la Empresa Porcina. Escuela Quintanes – Inti Veterinaris. 2013.

Pinto Carrasco. Taller sobre aspectos y registros informáticos.Sepor 2014. Avances en producción porcina.113. 20014.Pag 71.

Santoná G y Pontes M. ¿ qué medidas nutricionales tomar ante la productividad de la cerda actual? Avances 96. 2013. Pag 28 – 36.

0


About the Author: